Sponsorizarea și facilitățile fiscale ale acordării sponsorizării

Sponsorizarea este reglementată de Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea și reprezintă actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ desfășurate de către una dintre părți, denumita beneficiarul sponsorizării. Este considerat sponsor orice persoană fizică sau juridică din România sau din străinătate care efectuează o sponsorizare în condițiile legii. Persoanele fizice sau juridice din România nu pot efectua activități de sponsorizare din surse obținute de la buget.

Poate fi beneficiar al sponsorizării:

  1. orice persoana juridică fără scop lucrativ, care desfășoară în România sau urmează să ddesfășoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific – cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistență și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale, precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice;
  2. instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice, pentru activitățile prevăzute la lit. a);  
  3. de asemenea, pot fi sponsorizate, în condițiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum și cărți ori publicații din domeniile definite la lit. a);  
  4. orice persoană fizică cu domiciliul în România a cărei activitate în unul dintre domeniile prevăzute la lit. a) este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică ce activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.

Un lucru important de menționat este faptul că plătitorii de taxă pe valoarea adăugată au dreptul, în cadrul acțiunilor de sponsorizare, la deducerea taxei pe valoarea adăugată aferenta bunurilor și serviciilor achiziționate și care fac, potrivit art. 1 din Legea nr.32/1994, obiectul contractelor de sponsorizare, cu respectarea nivelului și destinațiilor prevăzute de lege (limita a 0.3% din cifra de afaceri, ce depășește se colectează taxa pe valoare adăugată). Sponsorizările acordate în numerar nu intra în sfera de aplicare a taxei pe valoare adăugată.

Contractul de sponsorizare se încheie în formă scrisă, cu specificarea obiectului, valorii și duratei sponsorizării, precum și a drepturilor și obligațiilor părților.

În cazul sponsorizării constând în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală din momentul predării către beneficiar.

Cu privire la facilitățile prevăzute în lege, acestea nu se acordă în cazul în care:  

   a) se efectuează sponsorizări reciproce între persoane fizice sau juridice;  

   b) se efectuează sponsorizări de către rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv;  

   c) se acorda sponsorizări unei persoane juridice fără scop lucrativ de către o altă persoană juridică care conduce sau controlează direct persoana juridică sponsorizata.  

Tratamentul fiscal al cheltuielilor cu sponsorizarea este reglementat de Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

La nivelul societăților plătitoare de impozit pe profit cheltuiala cu sponsorizarea este tratata ca și cheltuiala nedeductibilă, dar suma acordată reprezintă un credit fiscal care se deduce din impozitul pe profit datorat. 

Potrivit legii, creditul fiscal reprezentând cheltuielile de sponsorizare se acordă în limita valorii minime dintre:

  • valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situațiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor; și
  • valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

În cazul sponsorizărilor efectuate către entități persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unități de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute mai sus, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit alin. (41).  

În cazul societăților plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor, acestea beneficiază de același tratament cu privire la creditul fiscal, prin scăderea din impozitul datorat pentru trimestrul în care au efectuat cheltuielile cu sponsorizarea în limita a 20% din impozitul datorat.

 Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit și impozitul pe venitul microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului Fiscal, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, respectiv a impozitului pe venitul microîntreprinderilor.

Potrivit art. 25, alin. 12 Cod Fiscal in vigoare (introdus prin Legea 296/2020) în situația în care un beneficiar al unei sponsorizări/burse private/mecenat restituie suma respectiva contribuabilului, potrivit legii, într-un an fiscal diferit de cel în care a fost acordată sponsorizarea/bursa privată/mecenatul, suma dedusă pentru acea sponsorizare/bursă privată sau mecenat din impozitul pe profit, în perioade fiscale precedente, în limita prevăzută de lege, se adaugă ca diferența de plată la impozitul pe profit datorat în trimestrul/anul restituirii sponsorizării/bursei private/mecenatului. Pentru situațiile în care restituirile de sponsorizări/burse private/mecenat se efectuează în același an fiscal, contribuabilul regularizează în trimestrul/anul restituirii sponsorizării/bursei private/mecenatului sumele deduse din impozitul pe profit, în trimestrele precedente, în limita prevăzută de lege. 

Cu privire la obligațiile declarative, menționăm faptul ca la fiecare final de an, entitățile care au acordat sponsorizări trebuie să depună o declarație informativă (formular 107) privind sponsorizările efectuate în care sunt menționate beneficiarii, codul de identificare fiscală și adresa beneficiarilor, precum și sumele reportate și deduse a acestor sponsorizări.

Material realizat de: 

Laura Chirica CECCAR – Accounting Manager, Proprietati Finconta

laura.chirica@propfconta.ro

Peste 16 ani de experiență în contabilitate & salarizare, consultanță, tranzacții de restructurare & reorganizare și “due diligence”.

https://propfconta.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*
*